กลยุทธ์มัดใจลูกค้าของโรงกลึงศรีมิ่งศิลป์

ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่นับวันจะทวีความเข้มข้นขึ้น ย่อมเป็นไปได้ว่า ลูกค้าของกิจการ โรงกลึงจะมีความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ประกอบการโรงกลึงจำ เป็นจะต้อง ตอบสนองให้ได้ทันท่วงทีนั้น นอกจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการจะต้องรู้ว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร การบริหารจัดการ วางระบบเกี่ยวกับการซื้อมา-ขายไป และการทำบัญชีให้รัดกุมแล้ว ปัจจัยที่ผู้ประกอบการโรงกลึง และผู้ประกอบการซึ่งสนใจจะทำ ธุรกิจโรงกลึงไม่ควรมองข้ามเพื่อมัดใจลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ให้ได้มาก ได้แก่

ทำเลที่ตั้ง หรือระบบโลจิสติกส์ที่เอื้ออำนวยธุรกิจโรงกลึง

ซึ่งหากเป็นไปได้ ทำเลที่ตั้งของโรงกลึงควรจะต้อง อยู่ในระยะทางที่ไม่ไกลจากบริษัทของลูกค้ามากนัก เพื่อให้การส่งสินค้าและการตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าเป็นไปโดยสะดวก อาทิเช่น 1) หากเน้นกลุ่มชาวไร่ชาวสวน ซึ่งจะเป็นกลุ่มอุปกรณ์การเกษตร ชิ้นส่วนรถไถ เป็นต้น ก็ควรตั้งตามหมู่บ้านใหญ่หรือหมู่บ้านที่อาจจะไกลจากตัวเมือง 2) หากเน้นกลุ่มอะไหล่รถยนต์  รถจักรยานยนต์ และงานทั่วๆ ไปก็ควรจะต้องตั้งกิจการในเขตเมืองย่านธุรกิจ 3) หากเน้นรับงานจากโรงงานซึ่งก็ จะเป็นกลุ่มอะไหล่ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ก็ควรตั้งกิจการใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น เพราะชิ้นงานที่ผลิตได้ของโรงกลึงมักจะเป็นชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งหรือหลายชิ้นในไลน์การผลิตของลูกค้า ที่มีการวางแผน การผลิตไว้เป็นระบบ ดังนั้นการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ โรงกลึงควรให้ความสำคัญ สำ หรับโรงกลึงที่มีทำ เลที่ตั้งเป็นหลักแหล่งอยู่แล้ว อาจจำ เป็นต้องพิจารณาถึง เส้นทางการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็อาจช่วยให้สามารถประหยัดต้นทุนลงได้อีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.โรงกลึงซีเอ็นซี.com